Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Крайник Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Український iнститут автобусо-тролейбусобудування"
2. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00234844
4. Місцезнаходження
Львівська , Сихiвський, 79026, Львiв, Персенкiвка,10
5. Міжміський код, телефон та факс
0960526862 0322630552
6. Електронна поштова адреса
1busua@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi 77   20.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ukrautobusprom.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
-

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Вiдкрите акцiонерне товариство "Український iнститут автобусо-тролейбусобудування"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00№375612
3. Дата проведення державної реєстрації
29.05.1996
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
815196.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки в галузi iнших природничих i технiчних наук
29.10 Виробництво автотранспортних засобiв
45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
10. Органи управління підприємства
Збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26002459732
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26008459736

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТзОВ "Авто-Iнжинiринг" 31804764 79008Україна Львiв Рiзб'ярська 5/9 42.32445
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крайник Любомир Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
715325
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища, ЛПI iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2004 5
9) Опис
Складання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору.
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.18-8.24) та положенням "Про Правлiння".
Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння визначається умовами контракту. не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник голови правлiння- виконавчий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крайник Юрiй Любомирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
679962
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, ЛПI iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
зав.вiддiлом ВАТ "Укравтобуспром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2004 5
9) Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.18-8.24) та положенням "Про правлiння". Не дав згоди на розкриття винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Митник Ярослав Федорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
816168
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища, ЛПI iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заст. гол. правлiня ВАТ "Укравтобуспром" з розвитку та випробування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2004 5
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.13-8.17) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник голови правлiння - член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крайник Тарас Любомирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
005322
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища, ЛПI iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний конструктор проекту ВАТ "Укратобуспром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.05.2012 5
9) Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.18-8.24) та положенням "Про Правлiння". Не дав згоди на розкриття винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федак Богдан Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
548616
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища, ЛДУ Франка економiст
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
зав. план.-економiчним вiддiлом ВАТ "Укравтобуспром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2004 5
9) Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.18-8.24) та положенням "Про Правлiння". Не дав згоди на розкриття винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Геврич Юрiй Богданович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
332374
4) рік народження**
1941
5) освіта**
Вища, iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник директора з наукової роботи ВАТ "Укравтобуспром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2004 5
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.13-8.17) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Угрин Степан Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
261077
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища, iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний технолог ВАТ"Укравтобуспром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2004 5
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.13-8.17) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузик Богдан Ярославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
673714
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
зав. експериментальним вiддiлом ВАТ"Укратобуспром"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2004 5
9) Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.25-8.32) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Крайник Любомир Васильович 715325 166227 5.1 166227 0 0 0
Заступник голови правлiння-виконавчий директор Крайник Юрiй Любомирович 679962 214353 6.57 214353 0 0 0
Член Наглядової ради Митник Ярослав Федорович 816168 4316 0.13 4316 0 0 0
Заступник голови правлiння Крайник Тарас Любомирович 005322 1233 0.04 1233 0 0 0
Член правлiння Федак Богдан Михайлович 548616 3976 0.12 3976 0 0 0
член Наглядової ради Геврич Юрiй Богданович 332374 3576 0.11 3576 0 0 0
Член Наглядової ради Угрин Степан Степанович 261077 3520 0.11 3520 0 0 0
Член Наглядової ради Угрин Степан Степанович 261077 3520 0.11 3520 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Кузик Богдан Ярославович 673714 1000 0.03 1000 0 0 0
Усього 398201 12.21 398201 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТзОВ "Авто-Iнжинiртнг" 31804764 79008 Україна Львівська Личакiвський Львiв Рiзьб'ярська, 5/9 1380110 42.32445 1380110 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 1380110 42.32445 1380110 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
Дата проведення 07.10.2013
Кворум зборів** 56.63
Опис Порядок денний:
1.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роки.
2. Звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роки.
3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за звiтнi перiоди.
4. Прийняття рiшень за результатами розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу товариства
5. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роки.
7. Розподiл прибутку товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на наступний рiк.
9.Затвердження нормативiв розподiлу планового прибутку товариства.
10. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.
11. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
12. Вiдкликання голови та членiввиконавчого органу товариства. Прийняття рiшення про кiлькiсний склад виконавчого органу товариства.
13. Обрання голови виконавчого органу товариства.
14. Прийняття рiшення про форму випуску акцiй (змiна форми з документарної на бездокументарну)
15. Затвердження змiн та доповнень до Статуту товариства (затвердження нової редакцiї Статуту товариства).
16.Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства (затвердження нових редакцiй положень).
17. Про укладання договору з депозетарiєм про обслуговування випуску акцiй.
Черговi загальнi збори не вiдбулись через вiдсутнiсть кворому.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06.2005 13/13/1/05 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA1305011009 Акція проста документарна іменна 0.25 3260787 815196.75 100
Опис Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається.
Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає.
Додаткової емiсiї не було.
 

XI. Опис бізнесу

ВАТ "Укравтобуспром" основний розробник конструкцiй автобусiв i спецiальних транспортних засобiв широкого призначеня в Українi. Перейменований з Українського державного iнституту автобусотролейбусобудування у ВАТ в 1996роцi. З часiв заснування в 1965 роцi розроблено i створено новi конструкцiї автобусiв, автомобiлiв i причепiв, мiкроавтобусiв та спецавтомобiлiв. Багато з них серiйно вироблялись на рiзних заводах. Створенi та виготовленi унiкальнi спецiальнi транспортнi засоби на окремi замовлення, зокрема: автобус для доставки космонавтiв до стартової площадки, автобус для обслуговування олiмпiйського вогню, автобус еталон часу.
 
Керiвництво iнститутом здiйснюється головою правлiння, заступником голови правлiння-виконавчим директором, заступником голови правлiння з науково-технiчної роботи, фiнансовим директором та головним бухгалтером.
Заступнику голови правлiння - виконавчому директору пiдпорядкованi управлiння експерементального виробництва, технологiчний та механо-технологiчний вiддiл, лабораторiї.
Заступнику голови правлiння з науково-технiчної роботи пiдпорядкованi конструкторський вiддiл.
У 2000роцi при ВАТ "Укравтобуспром" були створенi 3 дочiрнi пiдприємства: ДП ВЦ "Укравтотест", ДП "Тур-Транс" i ДП "Тур-Техно". Дiяльнiсть ДП "Тур-Транс" i ДП "Тур-Техно" у 2005 роцi була призупинена; дiяльнiсть ДП ВЦ "УКравтотест" призупинена в 2015р.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв -25 особи;
Працiвницiв, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи;
Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня- 29 соби;
Фонд оплати працi- 1003031,66 грн.
 
За звiтний перiод пропозицiй з приводу будь-яких об'єднань не надходило.
 
Спiльна дiяльнiсть не проводиться
 
Зi сторони третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не було.
 
На протязi 2017 року товариство в бухгалтерському та податковому облiку використовувало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу.
 
ВАТ є розробником окремих зразкiв автобусiв. Вiн не має так званого ринку збуту, є замовники на розробку та виготовлення окремих зразкiв автобусiв. ВАТ є головною науковою та проектною органiзацiєю пiдгалузi автобусобудування. Перспектива розвитку галузi висока, тому що на автобуснi перевезення в Українi припадає 70-77% загальних обсягiв пасажирських перевезень.
Основнi замовники у 2017роцi:ТзОВ "Львiвське АТП-14631" .
Розрахунок за виконанi роботи ведеться iз замовником згiдно з укладеними договорами. Документом про виконану роботу або етапу роботи по договору є акт приймання-передачi роботи, оформлений Замовником i Виконавцем, в якому вказана сума, на яку виконана робота (її цiна). Основнi замовники на виготовлення автобусiв є автотранспортнi пiдприємства та приватнi пiдприємцi (перевiзники).
Основними постачальниками на придбання матерiалiв та купiвельних виробiв є :СП ТзОВ "Сферос-Електрон"; ТзОВ "Астра-Бразерс";ТзОВ "КАМ"; ДП "Ланквiтцер-Україна"; ТзОВ "Снок ЛТД";ТхОВ "Європроект-Захiд "ТзОВ "Грiк".
 
У звiтному перiодi було придбано виробничi прилади та iнструменти на суму 74,2 тис. грн. ( в т.ч. ПДВ - 12,4 тис. грн.)
 
-
 
ВАТ "Укравтобуспром" не орендує основнi засоби" Мiсцезнаходження основних засобiв, а саме: будiвлi та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби та iншi є за адресою ВАТ"Укравтобуспром", ступiнь зносу їх в середньому 80%. На даний час обладнання яке використовується є застарiлим.
 
Збiльшення обiгових коштiв дало би можливiсть закупити комплектацiю та матерiали i збiльшити обсяги виробництва.
 
У 2017р. ВАТ "Укравтобуспром" сплатило в державний бюджет 0,9 тис. грн.
 
Фiнансовий госпрозрахунок.
 
№ договору 10-17 вiд 17.07.2017
Замовник ТзОВ "Львiвське АТП-14631"
Предмет договору: Проведення вiдновлювального ремонту двох автобусiв базової моделi БАЗ А079 з повнокомплектною замiною кузова на кузов автобкса моделi ТУР А097.31.
 
Необхiдно провести реконструкцiю експерементального цеху з метою розширення виробництва, що дасть можливiсть органiзацiї малосерiйного виробництва автотранспортних засобiв i приведе до полiпшення фiнансового стану ВАТ.
 
У 2017 роцi розробок та дослiджень, що фiнансуються за рахунок прибутку не проводилось.
 
Судовi справи 2017р. вiдсутнi
 
Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв немає

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2061.7 1654.5 0 0 2061.7 1654.5
будівлі та споруди 308.9 303.1 0 0 308.9 303.1
машини та обладнання 201.1 166.6 0 0 201.1 166.6
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1551.7 1184.8 0 0 1551.7 1184.8
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис По будiвлях та спорудах первiсна вартiсть становить 660,3 тис.грн. Сума нарахованого зносу становить 357,2 тис.грн, ступiнь зносу- 54,1%
Машини та обладнання: первiсна вартiсть -2072,6 тис.грн. Сума зносу-1906,0 тис.грн. Ступiнь зносу-92,0%
Транспортнi засоби: первiсна вартiсть-170,2 тис.грн. Сума зносу-170,2 тис.грн. Ступiнь зносу-100%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 219 88
Статутний капітал (тис. грн.) 815 815
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 815 815
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй i звiтний перiоди здiйснювався згiдно з Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв активу S1 та пасиву S2 балансу
Вартiсть чистих активiв визначається як рiзниця мiж S1та S2.
Висновок Товариство не дотримується вимог ч.3 ст 155ЦКУ, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв (219 тис.грн.) є меншою вiд статутного капiталу (815 тис.грн.)

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 1532.6 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 1532.6 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 491.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 30.0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 8556.6 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 10610.3 X X
Опис: -

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 0 0
2 2015 0 0
3 2014 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Збори не вiдбулися за вiдсутностi кворому. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Збори не вiдбулися за вiдсутностi кворому Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Скликань позачергових зборiв не було Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства -
Інше (зазначити) -
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення -
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення -

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не створенi
Інші (запишіть) -

-
-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень в товариствi не прийнято

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) З власної iнiцiативи

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Український iнститут автобусо-тролейбусобудування" за ЄДРПОУ 00234844
Територія за КОАТУУ 4610100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вул. Персенкiвка, буд. 10, м. Львiв, Львiвська обл., 79026; 0322648755

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 2061.7 1654.5
- первісна вартість 1011 4873.0 4934.8
- знос 1012 ( 2811.3 ) ( 3280.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 210.5 210.5
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2272.2 1865.0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5331.1 5732.0
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 1654.9 1659.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 15.3 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 229.2 335.4
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 77.4 497.5
Витрати майбутніх періодів 1170 2.4 3.2
Інші оборотні активи 1190 523.8 736.1
Усього за розділом II 1195 7834.1 8964.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 10106.3 10829.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 815.2 815.2
Додатковий капітал 1410 1109.4 1109.4
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2012.1 -1705.6
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -87.5 219.0
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 4728.8 5244.4
розрахунками з бюджетом 1620 24.5 491.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 9.2 15.0
- з оплати праці 1630 43.3 85.2
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 5388.0 4774.6
Усього за розділом IІІ 1695 10193.8 10610.3
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 10106.3 10829.3

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8879.9 5050.7
Інші операційні доходи 2120 1.9 8.0
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8881.8 5058.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7750.4 ) ( 4742.3 )
Інші операційні витрати 2180 ( 815.7 ) ( 456.6 )
Інші витрати 2270 ( 5.0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 8571.1 ) ( 5998.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 310.7 -140.2
Податок на прибуток 2300 ( 1.7 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 309.0 -140.2


Примітки до балансу -
Примітки до звіту про фінансові результати -
Керівник Крайник Л.В.
Головний бухгалтер Копоть Н.С.